Русский
Бурятский
  • Харилсалганууд

Холбоо барилга
Буряад Республикын Арадай Хурал
Сүхэ-Баатарай үйлсэ, байшан 9, Улаан-Үдэ хото, Буряад Республика, 670001
e-mail: hural @icm. buryatia.ru
www.hural-buryatia.ru

Буряад Республикын Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ                   
Угтан абалгын таһалга    (3012) 21—31-57    ф.(3012) 21-49-61
                                                                               

Буряад Республикын Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо
Угтан абалгын таһалга    (3012) 21—31-57     ф.(3012) 21-49-61

Буряад Республикын Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо
Угтан абалгын таһалга    (3012) 22-02-69 

Буряад Республикын Арадай Хуралай бюджедэй,  налогой ба мүнгэн һангай талаар хороон
Угтан абалгын таһалга     (3012) 21-42-88 
budget@nh.buryatia.ru    

Буряад Республикын Арадай Хуралай Гүрэнэй байгуулалтын, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин, хуули ёһоной ба гүрэнэй албанай асуудалнуудай талаар хороон
Угтан абалгын таһалга     (3012) 21-29-59
state@nh.buryatia.ru 

Буряад Республикын Арадай Хуралай газарай асуудалай, хүдөө ажахын ба эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй хороон
Угтан абалгын таһалга      (3012) 22-13-77 
ground@nh.buryatia.ru
 
Буряад Республикын Арадай Хуралай Нютаг можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын ба шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар  хороон
Угтан абалгын таһалга    (3012) 21-89-90 
national@nh.buryatia.ru 

Буряад Республикын Арадай Хуралай социальна политикын хороон
Угтан абалгын таһалга     (3012) 22-13-66 
social@nh.buryatia.ru


Буряад Республикын Арадай Хуралай Экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын ба тойронхи оршон  хамгаалгын хороон
Угтан абалгын таһалга      (3012) 21-27-88 
ecpol@nh.buryatia.ru

Буряад Республикын Арадай Хуралай Албан газарай  Хүтэлбэрилэгшын орлогшо, эмхидхэлэй ажалай хэлтэсэй дарга
Угтан абалгын таһалга          (3012) 21-56-20

Буряад Республикын Арадай Хуралай эмхидхэлэй ажалай хэлтэсэй дарга: Эмхидхэлэй ажалай таһагай дарга  (3012) 21-26-92
orgotdel@nh.buryatia.ru

Электрон оньһото ажалай таһаг дарга 
(3012) 21-81-55

Канцеляри (3012) 21-53-82
narhur01@nh.buryatia.ru
hural@icm.buryatia.ru

Эрхэтэдэй хандалга угтан абаха таһаг   (3012) 21-68-49

Буряад Республикын Арадай Хуралай Албан газарай Хүтэлбэрилэгшын орлогшо, хуули ёһоной хэлтэсэй дарга
(3012) 21-31-91
 

Мэргэжэлтэд      (3012) 21-89-91, 21-28-80, 21-35-82, 21-64-66

Буряад Республикын Арадай Хуралай мэдээсэлэй-шэнжэлэлгын хэлтэсэй дарга  (3012) 21-46-77


Мэргэжэлтэд  (301-2) 21-03-11, 21-23-48


Мүнгэн һангай ба эд хэрэгсэлэй-техникческэ хангалгын хэлтэсэй дарга (3012) 21-58-39 
fin@nh.buryatia.ru       

Мэргэжэлтэд   (3012) 21-69-69, 21-05-18

Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэй ажаллаха таһагай дарга     (3012) 21-80-83, 21-69-27
press@nh.buryatia.ru 

Гүрэнэй албанай ба ажаллагшадай данса эрхилэлгын  таһагай дарга    (3012) 21-47-28