Русский
Бурятский

Интернедтэ хyлеэн абалгын газар

Электрон оньһоор дамжуулагдаһан хандалганууд «Россиин Федерацида эрхэтэдэй хандалгануудые хаража үзэлгын гурим тухай» 2006.05.02-ой 59-ФЗ дугаарай Федеральна хуулиин ёһоор хаража үзэгдэдэг.

Хандалгада харюу хэлхеэ холбооной аргаар анкетэдэ заагдаһан хаягаар эльгээгдэдэг.

 

Автор тухай мэдээнүүдые (фамили, нэрэ, обог, шууданай хаяг)  зааһан хандалга харюугүй үлэдэг (2006.05.02-ой 59-ФЗ дугаарай Федеральна хуулиин 11-дэхи статья)


Хандалга бэшэхэ >>>


Версия для печати