Русский
Бурятский

1995 оной апрелиин 20-до №119-I

БУРЯАД РЕСПУБЛИКА

 ХУУЛИ

 Буряад Республикын Гүрэнэй герб тухай

 

Буряад Республикын Арадай Хуралда

1995 оной апрелиин 20-до

баталан абтаа


(25.08.1999 N 243-II, от 08.10.2010 N 1615-IV Буряад Республикын Хуулинуудай найруулгаар)

 

Тус Хуули Буряад Республикын гүрэн түрын һүлдэ – Буряад Республикын герб, тэрэнэй зураглал, хуулита зэргэ байдал ба албан ёһоной хэрэглэл тогтооно.

Статья 1. Буряад Республикын Гүрэнэй герб хадаа гурбан үнгэтэ түхэреэн хүреэ (улас түрын тугай хүхэ-сагаан-шара үнгэнүүд) болодог.

Хүреэгэй дээдэ захада – алтан соёмбо – мүнхэ амидаралай заншалта һүлдэ (наран, һара, гуламта).

Хүреэгэй дунда – адли үргэнтэй хүхэ сагаан зуруудууд – Байгал далайн долгинууд, мүн нютагай байгаалида ушардаг сайбар ногоон ба хара ногоон үнгэтэй хадын мундарганууд.

Хүреэгэй доодо хубиие хүхэ хадаг – Буряад ороной арадуудай хүндэмүүшэ наартай сэдьхэлэй һүлдэ хүреэлнэ, дундахи хубинь гербын табсан болоно. Хадагай нугалаанууд гербые дороһоонь хүреэлнэ. Үзүүрнүүдынь гербын хоёр тээһээ табсан дээрэ һанжан хушана.

(25.08.1999 N 243-II Буряад Республикын Хуулиин найруулгын дүрбэдэхи хуби)

Гербын бүхы зүйлнүүд дүрбэн углуутай, доошоо үзүүртэһэн һүлдэ тэмдэгүүдэй хуягай зайда оршоно.

(табадахи хуби 25.08.1999 N 243-II Буряад Республикын Хууляар оруулагдаа)

 

Статья 2. Буряад Республикын Гүрэнэй гербын зураг үлгэгдэдэг гэбэл:

−         Буряад Республикын Арадай Хуралай ба Буряад Республикын Президентын, Правительствын Захиргаанай, Буряад Республикын министерствэнүүдэй ба албануудай, Буряад Республикын Правительствада мэдэлтэй бусад зургаануудай, Буряад Республикын Конституционно Сүүдэй, Верховно Сүүдэй ба бусад сүүдүүдэй, Буряад Республикын нютагай өөһэдын хүтэлбэриин зургаануудай байшангуудта, мүн Буряад Республикаһаа гадуур тэрэнэй түлөөлэлгэнүүдэй байшангуудта;

−         Буряад Республикын Арадай Хуралай сессинүүдэй, Буряад Республикын Арадай Хуралай Соведэй, Буряад Республикын Правительствын, Конституционно Сүүдэй, Верховно Сүүдэй ба бусад сүүдүүдэй зүблөөнүүдэй үнгэрдэг заалнуудта, хүүгэдэй түрэлгэ болон гэр бүлэ бололгые гүрэнэй бүридхэлдэ абалгын газарнуудта;

−         Буряад Республикын Арадай Хуралай, Буряад Республикын Президентын, Буряад Республикын Правительствын, Буряад Республикын Конституционно Сүүдэй, Верховно Сүүдэй ба бусад сүүдүүдэй, Буряад Республикын министерствэнүүд болон албануудай, Буряад Республикын нютагай өөһэдын хүтэлбэриин зургаануудай, мүн Буряад Республикын хуули ёһонуудаар тиимэ эрхэ абаһан республикын мэдэлэй предприятинуудай, эмхи зургаануудай ба эмхинүүдэй тамгануудта ба саарһануудта;

−         Буряад Республикын гүрэнэй үнэтэ саарһанууд ба гүрэнэй шагналнуудай тэмдэгүүд дээрэ;

−         Буряад Республикын Арадай Хуралай, Буряад Республикын Президентын, Буряад Республикын Правительствын, Буряад Республикын Конституцинно Сүүдэй албан ёһоной хэблэлдэ.

Буряад Республикын Гүрэнэй герб гүрэнэй засагай федеральна зургаануудай Буряад Республикадахи нютагай байгуулгануудай һүлдэ тэмдэгүүдтэ хэрэглэгдэжэ болодог.

(шэнэ мүр 08.10.2010 N 1615-IV Буряад Республикын Хууляар оруулагдаа)

 

Статья 3. Буряад Республикын Гүрэнэй гербын зураг буулгагдахадаа, хэмжээнһээ илгаагүй, һүлдэ тэмдэгэй иимэ зураглалда зохихо ёһотой гэбэл: «мүнгэлһэн таладань – хүхэ сэнхир үнгэ, мүнгэ, алта шэрүүлһэн сахариг, тиихэдээ хүхэ сэнхир үнгэнь нүгөө хоёрһоо хоёр дахин үргэн, сахаригта шүдэтүүлһэн хүхэ сэнхир, мүнгэн үзүүр оруулагдаһан ба тэрэнэй дээрэ гурбан ногоон хаданууд, дундахинь үндэр; сахаригай дээдэ талада – алтан соёмбын хүреэ, дээрэһээнь гурбан хэлэтэ дүлэн, доронь – хахад һара; захадаа сахаригынь хүхэ сэнхир хадагтай, хадагай хушуунуудынь сахаригые хажуу талаһаань хүреэлнэ.»

(25.08.1999 N 243-II Буряад Республикын Хуулиин найруулгын 3 статья)

 

Статья 4. Тус Хуули албан ёһоор толилогдоһон үдэрһөө хүсэндөө орохо.

 

 

Буряад Республикын Президент

Л.В.ПОТАПОВ

 

Улаан-Үдэ

1995 оной апрелиин 20

№ 119-IВерсия для печати